JSON Nedir?

JSON, “JavaScript Object Notation” kelimelerinin kısaltmasıdır. JavaScript tarafından kullanılan bir veri değişim formatıdır. Temelde, verilerin yapısını ve organize edilmesini tanımlamak için kullanılır. JSON formatı, kolay okunabilirlik sağlayan insanlar ve diğer programlar için uygun bir formatta veri aktarımını sağlar.

JSON, veriyi bir anahtar-değer çifti kullanarak saklama yeteneğine sahiptir. Bu anahtar-değer çiftleri, veriyi daha düzenli bir şekilde temsil etmek için kullanılır. JSON, büyük, karmaşık veri yapılarını da kolayca temsil edebilir. Bu, JSON’u web uygulamalarında ve veri alışverişinde oldukça yaygın bir tercih haline getirir.

JSON, güncel web teknolojileri ile uyumlu bir biçimde çalışır. JavaScript ile birlikte kullanıldığı kadar, diğer dillerde de genellikle desteklenir. Bu nedenle, çoğu programlama dilinin JSON veri yapısını işleyebilen bir kütüphanesi veya modülü vardır.

JSON Sözdizimini Anlamak

JSON’un temel yapısı, anahtar-değer çiftlerinden oluşur. Her bir çift, iki bileşenden oluşur: bir anahtar (key) ve bir değer (value). Bu anahtar-değer çiftleri bir obje (object) oluşturur. Örneğin:

JSON Örneği Açıklama
{“name”: “John”, “age”: 30} Bir kişiye ait ad ve yaş bilgilerini içeren bir JSON objesi
{“title”: “Harry Potter”, “author”: “J.K. Rowling”} Bir kitaba ait başlık ve yazar bilgilerini içeren bir JSON objesi

Bunun yanı sıra, JSON dizileri de kullanılabilir. Bir dizi, birden fazla değerin bir arada tutulduğu bir veri yapısıdır. Bu değerler herhangi bir veri tipi olabilir. Örneğin:

 • [10, 20, 30, 40, 50]
 • [“apple”, “banana”, “orange”]

JSON sözdiziminde, değerlerin yanı sıra stringler, sayılar, boolean ifadeler ve hatta başka JSON objeleri veya dizileri de yer alabilir. Bu esneklik, JSON’un veri temsiliyetini ve kullanımını oldukça güçlü kılar.

JSON Sözdizimini Anlamak

JSON (JavaScript Object Notation), hafif bir veri-depolama ve veri-iletim formatıdır. JSON, insanlar tarafından okunması ve yazılması kolay olan bir sözdizimine sahiptir. Verileri organize etmek için kullanılan ve web uygulamalarında sıkça kullanılan bir dosya türüdür. Bu blog yazısında, JSON sözdizimini anlama konusunda daha fazla bilgi vereceğiz.

JSON’ın temel olarak iki ana yapı taşı vardır: dizi ve nesne. Bir JSON dizisi, değerlerin bir listesini temsil eder ve köşeli parantez ile gösterilir. Örneğin, [1, 2, 3, 4, 5] bir JSON dizisidir. Bir JSON nesnesi ise anahtar-değer çiftlerinin bir koleksiyonunu temsil eder ve süslü parantezler içinde gösterilir. Örneğin, {“ad”: “John”, “yaş”: 30, “şehir”: “İstanbul”} bir JSON nesnesidir.

JSON’da veriler, anahtar-değer çiftleri şeklinde temsil edilir. Her bir anahtar bir dizge (string) olmalıdır ve çift tırnaklar içinde belirtilmelidir. Değerler ise farklı tiplerde olabilir: dizge, sayı, boolean (doğru/yanlış), dizi, nesne veya null değeri. Örneğin, {“ad”: “Emily”, “yaş”: 25, “evli”: false, “hobiler”: [“yüzme”, “kitap okuma”], “adres”: null} şeklinde bir JSON verisi gösterilebilir.

 • JSON, verileri okumak ve yazmak için kullanımı kolay bir yapı sağlar.
 • JSON, farklı programlama dillerinde desteklenir ve bu sayede farklı platformlarda veri alışverişi yapılabilir.
 • JSON, XML’e göre daha hafif bir veri formatıdır ve daha az karmaşıklık içerir.
Anahtar Değer
ad John
yaş 30
şehir İstanbul

JSON Veri Yapısı

JSON Nedir?

JSON (JavaScript Object Notation), veri alışverişi için kullanılan bir veri formatıdır. Belli kurallara sahip olan bu yapı, insanlar ve makineler arasındaki veri iletişimini sağlamak için tasarlanmıştır. JSON formatı, metin tabanlı bir yapıya sahiptir ve okunması ve yazılması kolaydır.

JSON Sözdizimini Anlamak

JSON veri yapısını anlamak için öncelikle JSON sözdizimini öğrenmek gerekmektedir. JSON sözdizimi, anahtar-değer çiftleri ve dizi veri tiplerini içerir. Anahtar-değer çiftleri, bir nesneyi tanımlamak için kullanılırken, dizi veri tipi birden çok değeri içermek için kullanılır. JSON sözdiziminde anahtarlar ve değerler çift tırnak (“”) içerisinde belirtilir.

JSON veri yapısı, anahtar-değer çiftleri ve dizi veri tiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu yapının temel öğeleri nesneler ve dizilerdir. Nesneler, süslü parantezler ({}) içerisinde, anahtar-değer çiftleriyle tanımlanırken, diziler, köşeli parantezler ([]) içerisinde, virgülle ayrılan değerlerle tanımlanır. Bu hiyerarşik yapı sayesinde farklı veri tiplerini bir arada kullanmak mümkün olur.

JSON Dizi ve Nesneleri Oluşturma

JSON (JavaScript Nesne Gösterimi), modern web uygulamaları arasında veri alışverişinin standart bir biçimi haline gelmiştir. JSON, basit ve anlaşılması kolay bir sözdizimine sahip olduğundan, birçok programlama dili tarafından desteklenmektedir. Bu yazıda JSON dizilerini ve nesnelerini oluşturmanın temelini ele alacağız.

JSON’da, veriler anahtar-değer çiftleri şeklinde depolanır. İsterseniz, bir dizi veya bir nesne olarak verileri gruplayabilirsiniz.

JSON dizileri, eşsiz bir anahtara sahip olmayan bir liste gibi düşünülebilir.

 • Bir JSON dizisi, köşeli parantezler içine alınarak oluşturulur.
 • Elemanlar virgülle ayrılır.
 • Her eleman, veri türüne bağlı olarak tırnak işaretleri ile çevrili olmalıdır.
Örnek JSON Dizi: Sonuç:
[
  “Elma”,
  “Armut”,
  “Muz”
] [“Elma”, “Armut”, “Muz”]

Görüldüğü gibi, JSON dizileri basit bir şekilde oluşturulabilir ve kullanılabilir.

JSON Verilerini Okuma ve Yazma

JSON (JavaScript Object Notation), web uygulamaları arasında veri alışverişini kolaylaştıran bir veri formatıdır. JSON, basit ve anlaşılması kolay bir sözdizimine sahiptir ve JavaScript tarafından desteklenir. JSON verilerini okumak ve yazmak, web geliştirme sürecinde oldukça yaygın olarak kullanılan bir beceridir. Bu makalede, JSON verilerini okumak ve yazmak için kullanılan yöntemleri keşfedeceğiz.

JSON Verilerini Okuma

JSON verilerini okumak için, JavaScript’in built-in JSON.parse() yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem, JSON verisini JavaScript nesnesine dönüştürmemize olanak sağlar. Örneğin, aşağıdaki JSON verisini okuyalım:

{
“ad”: “John”,
“soyad”: “Doe”,
“yaş”: 30,
“şehir”: “İstanbul”
}

JavaScript kodumuzda, JSON.parse() yöntemini kullanarak bu JSON verisini okuyabilir ve JavaScript nesnesine dönüştürebiliriz:

let veri = ‘{“ad”: “John”, “soyad”: “Doe”, “yaş”: 30, “şehir”: “İstanbul”}’;
let nesne = JSON.parse(veri);

console.log(nesne.ad); // John
console.log(nesne.soyad); // Doe
console.log(nesne.yaş); // 30
console.log(nesne.şehir); // İstanbul

JSON Verilerini Yazma

JSON verilerini yazmak için, JavaScript’in built-in JSON.stringify() yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem, JavaScript nesnesini JSON verisine dönüştürmemize olanak sağlar. Örneğin, aşağıdaki JavaScript nesnesini JSON verisine dönüştürelim:

let nesne = {
ad: “John”,
soyad: “Doe”,
yaş: 30,
şehir: “İstanbul”
};

let veri = JSON.stringify(nesne);
console.log(veri);

// Çıktı: {“ad”:”John”,”soyad”:”Doe”,”yaş”:30,”şehir”:”İstanbul”}

JSON.stringify() yöntemi, JavaScript nesnesini JSON verisine dönüştürürken, otomatik olarak tırnak işaretlerini ve diğer gereksinimleri ekler.

JSON Veri Dönüşümü

JSON (JavaScript Object Notation), bir veri değişim formatıdır ve genellikle web uygulamalarında kullanılır. JSON, basit ve okunabilir bir sözdizimine sahiptir ve insanlar tarafından kolayca anlaşılabilir. JSON, verileri anahtar-değer çiftleri veya diziler şeklinde organize ederek taşır. Bu sayede verilerin doğru ve anlaşılır bir şekilde aktarılmasını sağlar. JSON veri dönüşümü ise, farklı veri formatlarını ve yapılarını JSON formatına dönüştürmeyi veya JSON formatındaki verileri başka bir veri formatına dönüştürmeyi ifade eder.

JSON veri dönüşümü, web uygulamalarında oldukça önemlidir. Özellikle web servisleri ile veri alışverişi yapılırken sıklıkla kullanılır. JSON formatındaki verileri başka bir veri formatına dönüştürmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri, JSON verilerini XML formatına dönüştürmektir. XML, özel işaretlerle çevrili etiketlerin kullanıldığı bir metin tabanlı bir veri formatıdır. JSON verilerini XML’e dönüştürmek içinse çeşitli çeviri araçları ve kütüphaneler bulunmaktadır. Bu çeviri işlemi, verilerin farklı sistemler veya platformlar arasında uyumlu bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Bunun yanında, JSON veri dönüşümü için başka yöntemler de bulunmaktadır. Bunlardan biri, JSON verilerini veritabanlarına kaydetmek veya veritabanından çekmek için kullanılan dönüşüm işlemleridir. Veritabanlarında JSON formatına uygun alanlar oluşturularak, veriler bu alanlara kaydedilebilir ve sonrasında çekilebilir. Bu sayede, verilerin daha düzenli ve okunabilir bir şekilde saklanması ve kullanılması sağlanır. JSON veri dönüşümü aynı zamanda, farklı programlama dilleri arasında veri paylaşımı yaparken de kullanılır. Örneğin, bir Python programı JSON formatına uygun verileri okuyabilir veya JSON formatındaki verileri oluşturabilir. Böylece, programlar arasında veri uyumlu bir şekilde paylaşılabilir ve iletişim sağlanabilir.

 1. JSON dönüşüm yöntemleri:
 2. JSON to XML dönüşümü
 3. XML to JSON dönüşümü
 4. Veritabanı JSON dönüşümü
 5. Programlama dili dönüşümleri
Yöntem Açıklama
JSON to XML JSON verilerini XML formatına dönüştürme
XML to JSON XML verilerini JSON formatına dönüştürme
Veritabanı JSON dönüşümü Veritabanı kayıtlarını JSON formatına dönüştürme ve çekme
Programlama dili dönüşümleri Farklı programlama dilleri arasında JSON veri dönüşümü

JSON ile API İşlemleri

API (Application Programming Interface), yazılım uygulamalarının belirli bir şekilde etkileşimde bulunmasını sağlayan bir arayüzdür. Son yıllarda web uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, API kullanımı da artmıştır. Bu yazıda, JSON ile API işlemlerine odaklanacağız.

JSON (JavaScript Object Notation), verileri basit bir sözdizimi kullanarak yapılandırmak için kullanılan bir veri biçimidir. JSON, insanlar tarafından okunması ve yazılması kolay olan metin tabanlı bir formatta veri tutmamızı sağlar. JSON formatı, verileri anahtar-değer çiftleri veya diziler halinde organize etmek için kullanılır.

JSON ile API işlemleri yaparken, öncelikle bir API’den veri almak veya bir API’ye veri göndermek için HTTP protokolünü kullanmamız gerektiğini unutmamalıyız. Genellikle bu işlemler, HTTP GET ve POST metodları kullanılarak gerçekleştirilir. API’den gelen verileri okumak veya API’ye veri göndermek için JSON formatını kullanmamız gerektiğini de unutmamalıyız.

 • API’ye veri gönderme işlemi yaparken, verilerimizi JSON formatında oluşturarak HTTP POST metodunu kullanmalıyız. Verilerimiz JSON formatında olduğunda, API tarafından daha kolay işlenir ve anlaşılır.
 • API’den veri alırken de, genellikle API bize JSON formatında veri döner. Bu veriyi düzgün bir şekilde okuyabilmek için JSON veri dönüşümünü kullanmalıyız. Bu sayede gelen veriyi anahtar-değer çiftleri veya diziler halinde okuyabiliriz.
JSON Veri Yapısı Açıklama
Object JSON nesneleri, anahtar-değer çiftleri ile tanımlanmış bir yapıya sahiptir. Anahtarlar, çift tırnaklar içinde yazılır ve anahtarlar ile değerler iki nokta üst üste (:) ile ayrılır.
Array JSON dizileri, birden fazla değeri tutmak için kullanılan bir yapıdır. Değerler virgülle ayrılarak yazılır ve diziler, köşeli parantezler içinde tanımlanır.

Sık Sorulan Sorular

JSON Nedir?

JSON, JavaScript Object Notation’ın kısaltmasıdır ve veri alışverişi için kullanılan bir sözdizimidir.

JSON Sözdizimini Anlamak

JSON sözdizimi, verileri anahtar-değer çiftleri ve liste yapısıyla temsil eder. Anahtarlar ve değerler çiftler halinde kullanılır ve bu çiftler süslü parantezler { } içinde yer alır.

JSON Veri Yapısı

JSON veri yapısı, anahtar-değer çiftlerinin ve liste yapısının birleşimi ile oluşturulur. Bu yapının özelliği, verilerin kolayca okunabilir ve taşınabilir olmasıdır.

JSON Dizi ve Nesneleri Oluşturma

JSON’da dizi ve nesneler, süslü parantezler { } veya köşeli parantezler [ ] arasında tanımlanır. Nesne, anahtar-değer çiftlerinin birleşimi olarak tanımlanırken, dizi sadece değerlerin birleşimidir.

JSON Verilerini Okuma ve Yazma

JSON verilerini okumak ve yazmak için programlama dillerindeki ilgili işlevler veya kütüphaneler kullanılır. Bu işlemlerle veriler okunabilir, değiştirilebilir veya başka bir formata dönüştürülebilir.

JSON Veri Dönüşümü

JSON verileri, farklı formattaki veriler ile dönüştürülebilir. Örneğin, bir JSON verisini XML formatına veya veritabanı tablosu formatına dönüştürebilirsiniz.

JSON ile API İşlemleri

API’lar, JSON formatını sıklıkla kullanarak verileri alıp gönderir. JSON kullanarak API’lar aracılığıyla veri alışverişi yapabilir, veri ekleyebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz.

JSON Verilerini İşlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

JSON verilerini işlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, verileri güvenli bir şekilde işlemek için gelen verileri doğrulamak önemlidir ve güvenilir kaynaklardan alınan veriler tercih edilmelidir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!