JavaScript’te Veri Türleri

JavaScript, oldukça esnek bir programlama dilidir ve çeşitli veri türlerini destekler. Bu veri türleri, programlamanın temel yapı taşlarıdır ve doğru şekilde kullanıldığında daha verimli ve güçlü kodlar yazmanızı sağlar.

JavaScript’te kullanılan veri türleri arasında string, number, boolean, array, object, null ve undefined bulunur. Her bir veri türü farklı bir amaç için kullanılır ve özel özelliklere sahiptir.

String Veri Türü ve Kullanımı

String veri türü, metin değerlerini temsil eder. Bir string, çift veya tek tırnaklar arasında yazılır. Örneğin:

SözdizimiÖrnek
Çift Tırnak“Merhaba Dünya!”
Tek Tırnak‘Bu bir string.’

Stringler, metin manipülasyonu için bir dizi kullanışlı yönteme sahiptir. Örneğin, concat() yöntemi ile iki veya daha fazla stringi birleştirebilirsiniz:

 • concat(): İki veya daha fazla stringi birleştirir.
 • length: Stringin uzunluğunu döndürür.
 • toUpperCase(): Stringi büyük harflere çevirir.
 • toLowerCase(): Stringi küçük harflere çevirir.

String veri türü, JavaScript’te sıkça kullanılan bir veri türüdür ve metin işleme işlemleri için önemlidir.

String Veri Türü ve Kullanımı

String Veri Türü ve Kullanımı:

JavaScript’te veri türleri arasında en sık kullanılanlardan biri string veri türüdür. String veri türü, metinsel değerleri ifade etmek için kullanılır. Bir string, çift veya tek tırnaklar içine alınan herhangi bir metin olabilir. Örneğin:

var isim = “Ahmet”;

Stringler, çeşitli işlemler ve metodlarla işlenebilir. İki veya daha fazla stringi birleştirmek için “+” operatörü kullanılır. Örneğin:

var ad = “Ali”;

var soyad = “Yılmaz”;

var tamAd = ad + ” ” + soyad;

Ayrıca, stringlerin uzunluğunu bulmak, belirli bir karakteri değiştirmek veya belirli bir karakterin konumunu bulmak gibi işlemler de yapılabilir. Bu işlemler için JavaScript’in string metodları kullanılır. Örneğin:

MetodAçıklama
lengthStringin uzunluğunu döndürür.
toUpperCase()Stringin tüm harflerini büyük harfe dönüştürür.
toLowerCase()Stringin tüm harflerini küçük harfe dönüştürür.
charAt()Belirtilen konumdaki karakteri döndürür.

String veri türü, JavaScript’te yaygın olarak kullanılan bir veri türüdür ve metinsel değerleri ifade etmek için kullanılır. Stringlerin birleştirilmesi, uzunluğunun bulunması ve çeşitli işlemler yapılması için string metodları da mevcuttur.

Number Veri Türü ve Kullanımı

Number Veri Türü ve Kullanımı

JavaScript’te, sayısal verilerin temsil edildiği veri türü “Number” olarak adlandırılır. Bu veri türüne ait değişkenler kullanılarak matematiksel işlemler yapılabilir ve sayılar depolanabilir. JavaScript’te sayılar, tam sayılar (integer) veya ondalıklı sayılar (floating point) olarak temsil edilebilir.

Number veri türü kullanılarak basit matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi işlemler sayı değişkenleri üzerinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu sayede programcılar, JavaScript kullanarak hesaplamalar yapabilir veya formüller uygulayabilir.

Number veri türü aynı zamanda kullanıcının girdiği değerleri almak için de kullanılabilir. Örneğin, bir web formunda kullanıcının yaşını almak için Number veri türü kullanılabilir. Böylece kullanıcıdan alınan değer, yazılım tarafından herhangi bir matematiksel işlem için kullanılabilir veya doğrulama işlemlerinde kullanılabilir.

 • Aritmetik işlemler için Number veri türü kullanılabilir.
 • Kullanıcı girdilerini sayısal formatta almak için Number veri türü kullanılabilir.
 • Number veri türü ile matematiksel formüller gerçekleştirilebilir.
OperatörAçıklamaÖrnek
+Toplama10 + 5
Çıkarma20 – 8
*Çarpma4 * 3
/Bölme15 / 3

Boolean Veri Türü ve Kullanımı

Boolean veri türü, sadece iki farklı değere sahip olan bir veri türüdür: true (doğru) ve false (yanlış). JavaScript’te boolean veri türü, mantıksal ifadelerin sonucunu temsil etmek için kullanılır. Bir ifade doğruysa, sonuç olarak true döndürülürken, yanlış ise sonuç false olarak değerlendirilir.

Boolean değerleri, genellikle şartlı ifadelerde kullanılır. Örneğin, bir kişinin yaşının 18’den büyük olup olmadığını kontrol etmek için bir boolean ifade kullanabiliriz. Eğer yaş 18’den büyükse ifade true, değilse false döndürecektir.

Boolean veri türü ayrıca karşılaştırma operatörleriyle de kullanılabilir. Örneğin, iki sayının eşit olup olmadığını kontrol etmek istediğimizde “==”” operatörünü kullanabiliriz. Eğer sayılar eşitse, sonuç true dönerken, eşit değilse sonuç false olarak değerlendirilir.

 • true: Doğru değeri temsil eder.
 • false: Yanlış değeri temsil eder.
Mantıksal OperatörlerAçıklama
!Mantıksal olumsuzluk operatörü. Bir boolean ifadeyi tersine çevirir.
&&Mantıksal ve operatörü. İki boolean ifadesinin her ikisi de true ise sonuç true döner, aksi halde sonuç false olur.
||Mantıksal veya operatörü. İki boolean ifadesinden en az biri true ise sonuç true döner, her ikisi de false ise sonuç false olur.
xorMantıksal veya-öteki (xor) operatörü. İki boolean ifadesinden sadece biri true ise sonuç true döner, her ikisi de true veya false ise sonuç false olur.

Array Veri Türü ve Kullanımı

JavaScript’te, array (dizi) veri türü, birden fazla değeri aynı değişkende saklamamızı sağlar. Yani, birden çok değeri tek bir isim altında gruplayabiliriz. Bu, karmaşık veri yapıları oluşturulmasına ve verilerin organize bir şekilde depolanmasına yardımcı olur.

Diziler, liste gibi düşünülebilir. Bir dizi, virgülle ayrılmış ve köşeli parantezlerle çevrili öğelerden oluşur. Her bir öğe, bir indeks numarası ile tanımlanır ve bu sayede dizinin elemanlarına erişebiliriz.

ÖrnekAçıklama
let sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];sayilar adında bir dizi oluşturduk ve 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini içine ekledik.
let meyveler = [“elma”, “armut”, “muz”];meyveler adında bir dizi oluşturduk ve “elma”, “armut”, “muz” değerlerini içine ekledik.

Object Veri Türü ve Kullanımı

Object veri türü, JavaScript’te verileri gruplamak ve organize etmek için kullanılan bir veri yapısıdır. Bir obje, özelliklerin ve metodların bir araya getirildiği bir yapıdır. Özellikler, bir nesnenin özelliklerini temsil ederken, metodlar ise bu nesne üzerinde yapılacak işlemleri tanımlar. Object veri türü, JavaScript’in en önemli veri türlerinden biridir ve JavaScript programlamasında sıklıkla kullanılır.

Object veri türünü tanımlarken, süslü parantezler ve iki nokta kullanılır. Özellikleri temsil eden anahtar-değer çiftleri şeklinde tanımlanan bir obje, birden fazla özelliği barındırabilir. Her bir özellik anahtar ve değerden oluşur. Anahtar, özelliğin ismini temsil ederken, değer ise bu özelliğin değerini temsil eder. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

ÖzellikDeğer
ad“John”
yaş25
cinsiyet“erkek”

Bu örnekte, bir kişinin adı, yaş ve cinsiyeti özellikleri olarak tanımlanmıştır. Ad özelliği için “John” değeri, yaş özelliği için 25 değeri ve cinsiyet özelliği için “erkek” değeri kullanılmıştır. Bu şekilde bir obje tanımlayarak, bu özelliklere erişmek ve üzerlerinde işlemler yapmak mümkündür.

Null ve Undefined Veri Türleri

JavaScript programlama dilinde verileri tanımlamak ve kullanmak için birçok farklı veri türü bulunmaktadır. Bu türler arasında en sık karşılaşılanlardan biri, null ve undefined veri türleridir. Bu veri türleri, bir değişkenin henüz değer almadığını veya değeri olmadığını belirtmek için kullanılır.

Null veri türü, bir değişkenin bilinçli olarak değeri olmadığını ifade eder. Yani, bir değişkenin değeri hiçbir şey değil demektir. Null, özellikle bir nesne referansının hiçbir şeye işaret etmediği durumlarda kullanılır. Örneğin, bir nesnenin boş olduğunu belirtmek için null değeri kullanılabilir.

Undefined veri türü ise bir değişkenin değerinin tanımsız olduğunu gösterir. Bu durumda, değişkenin bellekte bir yeri ayrılmış olsa da henüz bir değer atanmamıştır. Bir değişken tanımlanmış ancak değeri atanmamışsa, otomatik olarak undefined olarak kabul edilir.

 • Null ve undefined veri türlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:
 • Null, bir değeri olmadığını belirtirken undefined, değeri henüz atanmamış durumları ifade eder.
 • Bir değişkeni null olarak ayarlamak, içinde daha önce tutulan değeri temizlemek için kullanılabilir.
 • Undefined genellikle bir değişkenin var olup olmadığını kontrol etmek veya fonksiyonlardan geri dönüş değeri almak için kullanılır.
NullUndefined
Bilinçli olarak değeri olmadığını ifade eder.Değişkenin değeri tanımsızdır.
Nesne referansları için boş anlamına gelir.Değişken tanımlanmış ancak değeri atanmamıştır.

Sık Sorulan Sorular

String Veri Türü ve Kullanımı
1. String’in kullanım alanları nelerdir?

String veri türü genellikle metin verilerini temsil etmek için kullanılır. Örneğin, kullanıcı ismi veya e-posta adresi gibi metinsel veriler string olarak tanımlanabilir.

2. Bir string değişkenini nasıl oluşturabilirim?

String değişkenleri çift veya tek tırnak içerisinde tanımlanabilir. Örneğin, ‘Merhaba’ veya “Dünya” gibi.

Number Veri Türü ve Kullanımı
3. Number veri türü hangi değerleri temsil edebilir?

Number veri türü, sayıları temsil etmek için kullanılır. Bu sayılar hem tam sayılar (integer) hem de ondalıklı sayılar (float) olabilir.

4. Bir sayıyı string türüne nasıl dönüştürebilirim?

Bir sayıyı string türüne dönüştürmek için JavaScript’te toString() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, var sayi = 5; var sayiString = sayi.toString();

Boolean Veri Türü ve Kullanımı
5. Boolean veri türü nasıl kullanılır?

Boolean veri türü yalnızca iki değeri temsil eder: true (doğru) ve false (yanlış). Genellikle koşullarda veya karar vermede kullanılır.

6. Bir Boolean ifadeyi nasıl oluşturabilirim?

Bir Boolean ifade, mantıksal operatörler (&&, ||, !) veya karşılaştırma operatörleri (==, !=, >, <, >=, <=) kullanılarak oluşturulabilir. Örneğin, var durum = 5 > 3;

Array Veri Türü ve Kullanımı
7. Array veri türü nedir ve nasıl kullanılır?

Array (dizi) veri türü, tek bir değişken içinde birden fazla değeri saklamak için kullanılır. Dizi içindeki her bir değer bir indeks numarasıyla temsil edilir ve bu indeks numarası kullanılarak değerlere erişilebilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!